Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Mängder av positiva mutationer!?

Jag håller inte med om att det finns särskilt många exempel på fördelaktiga mutationer i skolans läromedel. Där brukar förekomma några exempel i form av den klassiska björkmätarfjärilen (s k "industriell melanism") och resistens mot bekämpningsmedel och antibiotika hos insekter och mikroorganismer. Och så förstås den ärftliga blodbristsjukdomen (!) sickle-cell-anemi hos människor.

Märk väl att jag aldrig påstått att det inte skulle förekomma mutationer som kan innebära vissa fördelar för den organism som råkat ut för dem, även om detta är mycket sällsynt hos mer komplext byggda organismer. Med virus och bakterier är läget annorlunda. De använder bevisligen mutationer som en överlevnadsstrategi. Ett annat undantag är vissa celltyper som hör till immunförsvaret hos t ex människan, som också aktivt tycks utnyttja mutationer som en strategi för att kunna identifiera och oskadliggöra så många kroppsfrämmande ämnen som möjligt.

Men det intressanta är inte ifall en mutation kan innebära en fördel för en organism i en specifik - ofta extrem - miljö, utan om mutationen dessutom är konstruktiv till sin karaktär. Utifrån ett evolutionärt perspektiv är det nämligen bara mutationer som tillför organismen någonting kvalitativt nytt som i det långa loppet kan kvalificera sig för att bygga människor och koltrastar utifrån blågröna bakterier. För om det blott och bart hade varit överlevnad som mutationerna lyckats verkställa genom världshistorien, så skulle ju bakterier ha varit den enda livsform som existerat idag. Och så är ju bevisligen inte fallet. [1]

En amerikansk forskare vid namn Jerry Bergman undersökte för några år sedan de 186 exempel på fördelaktiga mutationer som han påträffade vid en litteratursökning i Medline [2]och Biological Abstracts[3]. Vid en närmare granskning kunde Bergman visa att i vart och ett av dessa 186 fall hade den positiva effekten uppkommit på grund av att mutationen i fråga lett till att en funktion gått förlorad i organismen. Som regel på grund av att en kontrollgen blivit avstängd eller att ett enzym blivit mindre specifikt än det var innan mutationen inträffade. Slutsatsen Bergman drog var att ingen av de 186 "positiva" mutationerna kunde betraktas som konstruktiva eller informationsskapande.
Och läroboksexemplen utgör inga undantag i det avseendet. De är fördelaktiga i ett ofta mycket snävt sammanhang men till sin natur icke-konstruktiva. Bärare av de här mutationerna skulle konkurreras ut av vildtypen i en normal livsmiljö, eller eventuellt återmutera efter ett antal generationer (alltså återgå till tillståndet före mutationen skedde). Om det i den vetenskapliga litteraturen hade existerat exempel på positiva mutationer som samtidigt visats vara konstruktiva, så skulle de definitivt funnits med i skolans läromedel. Men där lyser de med sin frånvaro.

Bara om man helt bortser från mutationernas grundläggande destruktiva natur kan man vidhålla att den vetenskapliga litteraturen är full av exempel på "fördelaktiga" mutationer. Men evolutionen kan inte bygga på uteslutande nedbrytande små delsteg, lika lite som man kan göra sig en förmögenhet på att sälja ens miljoner av en produkt så länge som man går 50 öre back på varje.

Hela evolutionsteorin vilar på grundförutsättningen att mutationer stundtals[4] är både fördelaktiga och konstruktiva/informationsskapande. Detta står i bjärt kontrast till allt vi idag vet om dess effekter och grundläggande natur. Kanske är det mest träffande sättet att beskriva det här förhållandet på att vi har att göra med en koloss på lerfötter.

Mutationerna förblir ett fundamentalt problem för evolutionsteorin!

(För ett utförligare svar - se fråga 4)
[1]  Evolutionsanhängare torgför gärna sin uppfattning att det bara är överlevnad som spelat roll under evolutionen, och att kvalitetsaspekter som "bra" eller "dåligt", "konstruktivt" eller "destruktivt" bara är begrepp som hör hemma i kreationisternas vokabulär och som avslöjar att sådana dummerjönsar inte förstått vad evolutionen går ut på. Resonemanget faller naturligtvis på sin egen orimlighet. Även djupt övertygade evolutionister måste någonstans inse att utvecklingen från en bakterieorganell till en människohjärna förutsätter att oerhörda mängder av komplexa strukturer tillkommit under resans lopp genom konstruktiva små steg, och att motsvarande information successivt tillförts arvsmassorna. Hur annars? Alternativet vore ju - Gud förbjude (!) - en Gudomlig skapelseakt!    [Tillbaka till texten]

[2]  Medline är en databas där medicinska forskningsresultat publiceras.    [Tillbaka till texten]

[3]  Biological Abstracts är en motsvarande databas för biologiska forskningsresultat.    [Tillbaka till texten]

[4]  "Stundtals" är en oerhörd underdrift. En evolution från en blågrön bakterie till dagens organismvärld förutsätter att det ägt rum och fortfarande äger rum rum myriader och åter myriader av dessa fördelaktiga och konstruktiva mutationer som hittillsdags gäckat våra cellbiologer, trots decennier av intensiv forskning.    [Tillbaka till texten]