Göran Schmidts hemsida


Main menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Webben | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Vågmästarna

Bakgrund och inledning
Någon av de skälvande sista dagarna av 2010 fick jag ett mejl av en trevlig kille vid namn Samuel Varg Thunberg. Han är illusionist och driver tillsammans med trollerikollegan Daniel Karlsson en så kallad podcast (internetradio) under namnet Vågmästarna.
Han undrade om jag kunde tänka mig att ställa upp på en paneldebatt med en dataprogrammerare vid namn Anders Hesselbom. Anders driver pro-evolutions/anti-kreationism-sajten Evolutionsteori.se. Efter en viss tvekan svarade jag ja. Anledningen till min tvekan var att jag inte hade någon större lust att sammanblandas med trollkarlar, spökerier, slagrutor och ockultister. Efter en stunds googlande insåg jag emellertid att upplägget verkade relativt seriöst, om än något väl studentikost för min smak. Men sagt och gjort. Jag tog en stund och filade ihop ett par inlägg att utgå från, och någon av de första dagarna på 2011 stängde jag in mig i köket medan frun satt i vardagsrummet och tittade på TV. Kopplade upp mig på nätet med ett par lånade hörlurar med mikrofon och en överbliven flaska julmust och körde igång Skypen.
Första uppdraget var att definiera vad evolution respektive Intelligent design/kreationism innebär. Anders tog av naturliga skäl det förstnämnda och jag det sistnämnda. Sedan var upplägget att jag och Anders omväxlande skulle ha två femminuterspass var och redogöra för varför vi "tror" på evolution respektive skapelse/design. Så blev det också.
Därefter blev det ett avsnitt med lite friare diskussion. Och allra sist fick vi en minut var att avrunda debatten med.

Du kan lyssna på programmet här!
Här nedan följer mina "manus" i nedskrivet tillstånd (jag hann inte med riktigt allt inom 5-min-gränserna, så ljudupptagningarna är något trunkerade i förhållande till texterna):

1. Först inledningen: "Definition av Intelligent Design och kreationism"

2. Därefter "Ett argument för skapelseteorin"

3. Och till sist ett pass med kritik mot evolutionsmekanismerna: "Evolutionens grundpelare - eller? "

4. Under den följande diskussionen med Anders kommenterade jag också några påståenden på hans hemsida där han radade upp fyra förhållanden som enligt hans mening skulle falsifiera evolutionen. Det jag tog upp var ungefär det du kan läsa i "Falsifiering av evolutionsteorin enligt Anders Hesselbom"

5. "Avslutning"

Det ska sägas att allt gick i ett rasande tempo och att det var svårt att hålla sig fokuserad. Men det var nog samma för oss båda, skulle jag tro.
1. Definition av Intelligent Design och kreationism

Det går säkert att definiera vad Intelligent Design och kreationism är något annorlunda, men jag tror att de flesta ur båda lägren skulle vara ganska överens om följande:

1.1 Vad är Intelligent design (ID)?
ID är en forskningsapproach som bygger på hypotesen att världen vi lever i kan förklaras bättre som resultatet av intelligenta skapelseakter än som resultatet av slumpmässiga, naturliga processer utan riktning som t ex mutationer och naturligt urval.

Genom att ID har ett öppnare förhållningssätt än exempelvis neodarwinismen och därför kan ha delvis andra infallsvinklar när man studerar strukturer i t ex den levande världen, kan man formulera hypoteser som ibland skiljer sig från dem som formuleras av darwinister. Det har redan visat sig fruktbart på flera områden, trots att ID-perspektivet är ett förhållandevis ungt fenomen.

ID uttalar sig däremot inte alls, eller i ytterst begränsad omfattning, om vem eller vad denna Designer är, även om en majoritet av företrädarna är teister, d v s tror på en personlig Gud. Majoriteten av dessa är kristna, judar och muslimer. En minoritet räknar sig som agnostiker. Det finns anhängare som tror på någon form av evolution, men min bedömning är att de är i minoritet.

Synen på hur gammalt universum är varierar bland anhängare. Förhållandevis många tänker sig ett gammalt universum - alltsådet klassiska Big Bang-perspektivet på 13,7±0,1 miljarder år.

1.2 Vad är kreationism?
Man kan säga att kreationism innefattar merparten av ID-konceptet som en delmängd. Men med den skillnaden att kreationismen även uttalar sig om Skaparens egenskaper och ageranden. Det finns grenar med muslimsk inriktning och det finns grenar med biblisk inriktning. I de senare utgör katastrofism en viktig ingrediens, d v s idén att flertalet av de fossilförande geologiska berglagren lades ner på kort tid under katastrofiska omständigheter i samband med, eller relativt snart efter, en global översvämning - den så kallade syndafloden. Denna händelse beskrivs ingående i Bibeln, men omnämns även i andra urkunder och i muntlig tradition från många delar av världen. Som empiriskt stöd anför kreationister bland annat fossilförekomsterna och principerna för deras bildning samt ett antal andra geologiska fenomen.

Det varierar bland kreationister hur gammal man menar att världen, livet och människan är, men förmodligen förespråkar en majoritet en ung jord. De senare ser med skepsis på radiometriska dateringsmetoder - bortsett från 14C-metoden som är möjlig att kalibrera mot oberoende dateringar - på grund av alltför många osäkerhetsparametrar och att de åldrar metoderna genererar inte går att kalibrera mot annat än samma typ av metoder med samma inbyggda osäkerhetsfaktorer. Det finns fler som förespråkar en ung mänsklighet än en ung jord. Man gör det utifrån Bibelns beskrivning av mänsklighetens vagga, som den presenteras bl a i 1 Mos 10.

Man skulle kunna säga att de flesta kreationister också är ID-anhängare i mer eller mindre hög grad, medan bara en mindre andel av ID-anhängarna är kreationister.
Personligen känner jag mig bekväm i båda lägren.

[Tillbaka till inledningen]2. Ett argument för skapelseteorin

Det finns en rad observationer som ligger till grund för Intelligent Design (ID). Det handlar om finjusteringen av fysikens naturlagar och naturkonstanter, om en speciell typ av komplexitet hos strukturer i levande organismer, det mönster som fossilerna påträffas i och ytterligare några. Men det finns en observation som jag ska berätta lite mer om alldeles strax.

Rent generellt är det så att alla människor, såväl forskare som lekmän inser att skapelsen innehåller strukturer som ser ut att vara konstruerade för vissa speciella syften. Alltså helt enkelt att världen är full av ändamålsenliga "saker". Francis Crick säger t ex "Biologer måste ständigt ha i åtanke att vad de ser inte blivit designat". Och Richard Dawkins: "Levande materia förmedlar en mäktig illusion av avsiktlig design".
Så frågan är - är det här intrycket av design en illusion eller är det precis vad det ser ut att vara - d v s en realitet? Är det vetenskapligt att som Crick och Dawkins hävda att intrycket av design inom biologin inte härrör från verklig design? I så fall borde det nog vara lika vetenskapligt att hävda motsatsen!

Förutsättningen för livet i alla dess former är förekomsten av biologisk information. Mängden och kvaliteten av den information som dirigerar utvecklingen av ett mänskligt ägg till en färdig människa är helt svindlande, och samma förhållande gäller för den övriga levande världen, även om exempelvis mikroorganismer naturligtvis inte har en lika omfattande "mjukvara". Tänk dig ett vanligt fågelägg. På några veckor omvandlas slemmet därinne till en färdig fågel, till synes helt av sig själv. Hemligheten är förekomsten av - digital information!

Om mutationer - alltså slumpmässiga förändringar i DNA - och naturligt urval, d v s "trial and error", har lett fram till organismernas arvsmassor kan man förvänta sig en hel del "brus" eller "skräp" bland informationen. Så när man upptäckte icke-kodande områden i DNA drog naturvetare som Dawkins och Crick slutsatsen att detta bekräftade slumpens roll under evolutionen. Och man myntade begreppet junk- eller skräp-DNA. Förespråkare för ID och kreationister hävdade däremot redan för över 20 år sedan att DNA som inte kodade för protein borde ha någon annan funktion i genomen och att det sannolikt inte handlade om frånvaro av funktion, utan om frånvaro av kunskap och förståelse.
Kort sagt: Om evolutionsteorin är korrekt så kan vi förvänta oss stora mängder meningslöst skräp i genomen. Om däremot ID har rätt kan vi förvänta att mängden "genetiskt skräp" kommer att minska i takt med en ökande insikt efterhand som forskningen går framåt, och följaktligen ingen eller bara små mängder defekt arvsmassa. Vi får väl se.

De senaste åren har synen på cellernas informationsbehandling förändrats drastiskt. När min generation studerade biokemi vid universitetet fick vi t ex lära oss att informationen fanns insprängd bland skräp-DNA:t som små öar i en ocean, att informationen lästes linjärt längs den ena av DNA-strängarna, medan den andra strängen tjänstgjorde som en mall för kopiering av informationen i samband med celldelningen, och att en gen gav upphov till ett specifikt protein.

Idag vet vi att en och samma gen kan ge upphov till tusentals olika proteinmolekyler; information hämtas nämligen från olika ställen längs DNA-molekylen som datafiler utspridda på olika sektorer på en hårddisk, ibland t o m från olika kromosomer, och fogas samman till just de proteinrecept som cellen är i behov av för tillfället. Informationen läses både fram- och baklänges, läsningen kan påbörjas och avslutas på olika ställen i samma gen och ge upphov till olika proteiner. Tänk dig själv att plocka en bok från bokhyllan, läsa den, upptäcka att det var en historisk roman. Sedan läsa den baklänges och upptäcka att den dessutom är en deckare och sedan börja på ett hundratal olika ställen lite varstans och upptäcka att där till råga på allt finns en massa unika noveller insprängda i texten!
Den bild som nu blir alltmer tydlig är att det så kallade skräp-DNA:t fungerar ungefär som operativsystemet på datorn som hanterar de olika programapplikationerna (som t ex ordbehandlingsprogrammet jag just nu använder). Vissa delar kodar inte för proteiner utan för RNA som reglerar och kontrollerar översättningen till proteiner. Arvsmassan är med andra ord hierarkiskt anordnad med svindlande komplexa reglersystem, som gör att cellens digitala information är extremt komprimerad och består av ofantligt mycket mer information än vad antalet informationsenheter (kvävebaser) antyder om man skulle läsa dem linjärt.
Närmare bestämt hittar vi i cellen strategier för informationslagring i form av datakryptering och datakomprimering och en hierarkisk struktur med indexering för snabb åtkomst. Vi kan också se en inbyggd beredskap för framtida tänkbara scenarier, redundans och olika genomtänkta kompromisser. Alla dessa principer utgör tveklöst kännetecken på avancerad programmering.

Hur gör en mänsklig programmerare när han eller hon ska skapa ett datorprogram eller en hemsida? Man börjar med huvuddragen, den övergripande strukturen. Sedan arbetar man sig successivt nedåt, hela tiden med ett specifikt mål i sikte - alla delarna ska hänga ihop på ett logiskt sätt och bidra till helheten. Annorlunda uttryckt sker programmering "uppifrån och ner", först läggs grundstrukturen, allra sist justeras detaljerna.
Evolutionen däremot förutsätts ha skött programmeringen precis tvärtom. Små slumpmässiga förändringar av enskilda bokstäver C mot T, A mot G, utan plan, utan mål. Blir det bra så blir det.
Jag började bygga en hemsida för en del år sedan. Det blev aldrig något av den. Varför inte? Jo, för jag gjorde misstaget att börja med detaljerna... Men den här gången har jag lärt mig av misstagen.

Observera att jag inte påstår att arvsmassan skulle vara helt befriad från defekter. Där tycks finnas spår av virusintrång och olika typer av mutationer, ungefär som det samlas fel i datorprogram som kopieras gång på gång. Men det är en annan historia.

Somliga evolutionister säger till oss ID-förespråkare ungefär så här:
"Så fort ni ser något som är invecklat och komplext och som inte vetenskapen kan förklara så hänvisar ni till Gud - God of the gaps - Ni gör er skyldiga till argumentum ad ignorantiam.
Det gör vi inte.
Om vi hade resonerat så här så skulle vi ha gjort det:
Materiella förklaringar kan inte åstadkomma eller förklara informationen i levande celler.
Därför finns det en intelligent orsak till fenomenet biologisk information.

Men nu argumenterar vi i stället på följande vis:
Trots noggranna undersökningar har inga materiella orsaker kunnat upptäckas som förmår skapa stora mängder information.
Däremot har intelligenta orsaker gång på gång visat sig kunna producera stora mängder information.
Därför
utgör Intelligent design den bästa förklaringen till cellernas informationsinnehåll!

[Tillbaka till inledningen]

3. Evolutionens grundpelare - eller?

Anders - det finns en punkt som jag tycker saknas i din lista över vad som skulle kunna falsifiera evolutionsteorin, nämligen följande:

"Evolutionsteorin skulle befinna sig i kris om det kunde visas att evolutionsmekanismerna mutationer och naturligt urval inte leder till ökad komplexitet hos de levande organismerna"

Jag gissar att du skulle hålla med?

OK. Då ska jag ge dig ett par saker att fundera vidare på:

A Mutationerna
En amerikansk forskare vid namn Jerry Bergman gjorde för ett antal år sedan en litteratursökning i två stora databaser: Medline där medicinska forskningsresultat publiceras, och Biological abstracts, motsvarande för biologisk forskning: Bergman sökte på ordet mutation och fick 453 732 sökträffar. Sedan sökte han på beneficial (fördelaktig) mutation och fick 186 träffar (en på hundratusen brukar vara en vanlig sannolikhet för en mutation med positiv effekt). Av de sistnämnda 186 mutationerna visade det sig vid en närmare granskning att samtliga dessa 186 positiva effekter uppstått på grund av att en funktion gått förlorad. Som regel på grund av att en kontrollgen stängts av eller att enzym blivit mindre specifikt än det var innan mutationen inträffade. Återstod: noll konstruktiva mutationer. Samtliga läroboksexempel som t ex melanism, resistens och sickle-cellanemi kan hänföras till denna kategori!

Slutsats: en positiv mutation är inte synonymt med en konstruktiv mutation! Evolutionen kan inte bygga på positiva mutationer som till sitt väsen är destruktiva. Lika lite som man kan göra sig en förmögenhet på att sälja ens miljoner av en produkt så länge som man går 50 öre back på varje.

B Det naturliga urvalet
Föreställ dig en myr någonstans i norra Dalarna. Låt oss säga att där bor 100 miljoner myggor. Man bestämmer sig för att bespruta myren med DDT. Alla myggorna dör. Utom två. Dessa båda råkade av en händelse bära på en mutation som gjorde dem resistenta mot DDT:n. En positiv mutation (även om deras nervsystem är lite trögare som en bieffekt, men ändå!) De båda vännerna kan nu ge upphov till en ny population av myggor. Så efter 10 år är nu myren bebodd av en lika stor population av DDT-resistenta myggor. Trist för dalmasarna men glädjande för myggorna. Nu kommer frågan: - vilken av de två populationerna tror du hade den rikaste arvsmassan, eller annorlunda uttryckt - i vilken av populationerna fanns den största biologiska mångfalden?

Givetvis i den ursprungliga. Den nya populationen är resistent mot ett specifikt ämne - ja. En klar fördel i en mycket smal nisch (nämligen en myr dränkt i DDT). Men för övrigt - en genetiskt utarmad population på grund av den flaskhalseffekt som populationen genomgått. Det här är något som alla växt- och djurförädlare är väl medvetna om. Selektion leder på sikt till genetisk utarmning. Det är just därför vi upprättar genbanker!

Slutsats
Det evolutionära tankebyggets båda grundpelare mutationer och naturligt urval är närmast att likna vid två murkna stockar. Detta förhållande måste naturligtvis upp på dagordningen och diskuteras, inte bara vid kreationistkonferenser, utan framför allt i våra klassrum där framtidens forskare ska tränas till kritiskt tänkande!

Kommer det att bli så?

Kanske är det just du som läser dessa rader som avgör den saken?!

[Tillbaka till inledningen]


4. Falsifiering av evolutionsteorin enligt Anders Hesselbom

När jag hörde att det var Anders Hesselbom som jag skulle få nöjet att debattera med så tog jag mig en titt på hans hemsida evolutionsteori.se. Jag hittade där följande intressanta rubrik: "Vad kan falsifiera evolutionsteorin?", d v s visa att den ger en felaktig bild av verkligheten (du hittar avsnittet en bit ner på den här sidan). Jag tog fasta på den, och ska nu ägna några minuter åt punkterna där:

Anders första punkt är:

1. Statiska fossilfynd
Anders skriver: "Skulle fossila fynd visa att arter inte utvecklats genom årtusenden, skulle inte evolutionsteorin stämma."

Vi är helt överens Anders.

Det finns tusentals bevis på just detta i form av så kallade levande fossiler, och nya exempel på sådana påträffas snart sagt dagligen. Några axplock från olika organismgrupper, med åldersangivelser enligt evolutionsteorin:

•   Musslor t ex Neopilina     -    "500 miljoner år"
•   Armfotingar t ex Lingula     -    "400 miljoner år
•   Fiskar t ex Latimeria (kvastfeningen)     -    "340 miljoner år"
•   Gingkoträdet    -    "125 miljoner år"
•   Kräldjur t ex Bryggödlan     -    "200 miljoner år"    och krokodiler     -    "140 miljoner år"
•   Kräftdjur t ex Hästskokrabbor (Limulus)     -    "200 miljoner år"
•   Insekter t ex kackerlackor     -    "250 miljoner år"
•   Bakterier t ex arkebakterier     -    "3,5 miljarder (!) år"

Om du som läser ändå skulle tveka - gör en bildsökning på exempelvis Google efter insekter fångade i bärnsten (förslagsvis insects + amber och bilda dig en uppfattning på alldeles egen hand).

Jag säger bara: Evolution - vart tog du vägen?!

Anders andra punkt är:

2. En art har egenskaper från två eller flera grenar på arternas släktträd.
När evolutionisterna pekar på två organismer och konstaterar att de båda har samma strukturer, t ex ögon på en dvärgnäbbmus och en blåval, så drar de reflexmässigt slutsatsen att det beror på att näbbmusen och blåvalen härstammar från en och samma gemensamma förfader.

När nu spindeln och människan har helt olika uppbyggnad av sina synorgan så blir slutsatsen följdriktigt att den gemensamma förfadern - naturligtvis har existerat , för det kräver evolutionsparadigmet - men att förfadern levde i en tid innan vare sig däggdjur eller spindlar existerade.

Ett klassiskt exempel: Ögonen hos en människa och ögonen hos en bläckfisk är uppbyggda på samma sätt, fast den förra tillhör däggdjuren och den senare molluskerna. Det här är ett exempel på vad evolutionister kallar "konvergent evolution" och man skulle precis som Anders förvänta sig att detta vore ett extremt undantagsfall i en utveckling med slumpmässiga mutationer som bas.
I stället är det ett universellt fenomen i den levande världen.
Det finns tallösa exempel att citera. En grupp av sådana är de två huvudkategorierna bland däggdjuren, nämligen moderkaksdjur och pungdjur. De båda grupperna anses av evolutionister ha utvecklats från ett förmodat primitivt däggdjur för någonstans mellan 70-80 miljoner år sedan längs två helt skilda utvecklingslinjer.
Bland pungdjuren finns - förutom känguruer och en del andra kändisar - även möss, mullvadar, ekorrar, mårdar, björnar, vargar, katter och myrslokar. Ofta är pungdjursvarianterna så lika de däggdjur som lever i vår del av världen att de nästan inte går att se skillnad på för en lekman. Och i alla dessa fall skulle evolutionen ha försiggått i Australien helt oberoende av evolutionen i andra delar av världen och ändå lett till praktiskt taget exakt samma slutresultat i form av alla dessa snarlika djurarter! Helt absurt!

Du skriver: "Det skulle vara enormt problem för evolutionsteorin". Vi verkar vara helt överens Anders - evolutionen har enorma problem!

Anders tredje punkt är:

3. En barriär som förhindrar mutation i flera led - gränsen mellan mikro- och makroevolution.
Du skriver att det är intelligent-design-rörelsen som skriver om mikro- respektive makroevolution. Läs på Wikipedia eller var du vill, så kommer du att upptäcka att båda är helt vedertagna begrepp. Skillnaden mellan dem har bara med kvantiteten av tid och förändringar att göra, och ingenting annat. Mikroevolution är detsamma som småskaliga förändringar medan makroevolution handlar om storskaliga sådana. Att påstå annat är varken mer eller mindre än evolutionistisk historierevisionism.

Men det finns faktiskt en viktig skillnad: det är bara mikroevolutionära förändringar som kan verifieras empiriskt. Som kan "bevisas", för att använda ett slitet uttryck. Evolutionsparadigmet förutsätter att mikroevolutionära förändringar kan ackumuleras - plussas på - och med tiden leda till makroevolutionära förändringar, men varje bevis för detta bygger på extrapolationer och förväntningar, och sker - inte i kraft av empiriskt stöd, utan i brist på sådant, som t ex organismer som borde ha levat och lämnat avtryck i form av fossil, men som aldrig kunnat påträffas.
Evolutionister menar att mikroevolution leder till makroevolution. Det är en obevisad hypotes. Mikroevolution hör naturvetenskapen till, makroevolution är närmast att anse som en modell inom historisk vetenskap. Den hålls för sann inte i kraft av bevisbördan utan av att alternativet anses stötande. D v s att det skulle finnas en Skapare.

Anders fjärde och sista punkt är:

4. Observation av kreationism
Kanske får vi vänta förgäves på den observationen. Åtminstone menar Bibeltroende ID-anhängare och kreationister att Gud skapade världen "i begynnelsen", fullbordade den och konstaterade att den då var "mycket god". Skapelseprocessen var därför unik.

Men att Gud faktiskt förmår att gripa in i världen och tiden är något högst naturligt och förväntat för den som valt att tro på Gud. För den som har materialismen som norm och utgångspunkt är Guds ingripande i världen onaturligt och otänkbart som default, och skulle det likväl synas ske så skulle det avfärdas som en kvantfluktuation eller en databugg i nervsystemet hos den som påstår sig ha upplevt det.

Ja, det var den fjärde punkten. Och vips så är evolutionsteorin falsifierad!

Nähä, inte det?!...

[Tillbaka till inledningen]


5. Avslutning

Nu sitter vi alltså här framför våra datorer och funderar över vårt ursprung. En gång i tiden fanns absolut ingenting. Idag finns det miljoner och åter miljoner fantastiska livsformer därute i naturen. Du och jag är alltför komplexa för att våra datorer skulle kunna omfatta det med sina kiselhjärnor. Skaparen är på motsvarande sätt alltför ofattbar för att du och jag ska kunna omfatta honom med våra biologiska hjärnor. Men vi kan ana hans storhet genom hans skapelseverk. Vi kan förundras över vem Han är. Tänk vilken utmaning att försöka utforska det! Men det är nog tveksamt om det går att göra i kemilabbet...

Mitt råd: Akta dig så att du förlorar förmågan att se skogen för alla träden. Helheten för alla detaljerna.
Och lyssna inte till röster som höjs för att du inte skall lita till din intuition och ditt sunda förnuft.

Den kände filosofen Antony Flew citerade i sin sista bok: "There is a God - how the world's most notorious atheist changed his mind" en av antikens filosofer när han skrev "We must follow the evidence wherever it leads". Flew levde - och dog - som han lärde. Han startade sin filosofiska vandring som övertygad ateist och slutade den som övertygad teist, och sannolikt kristen. Varför? - På grund av de goda argumenten för intelligent design!
Det är det första jag vill skicka med till dig som läser.

Det andra är mitt eget personliga vittnesmål, som också är det glada kristna budskapet, att universums Skapare har valt att kommunicera med oss, genom att själv bli en människa av kött och blod. Investera några timmar i att läsa Johannesevangeliet i Bibelns Nya testamente. Om Ordet som blev människa, och dog och uppstod för vår skull, Han som själv är informationens källa och ursprung!

[Tillbaka till inledningen]


[Till överst på sidan]