Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Makaonfjäril


Main menu: Tre goda skäl | Artiklar/Debatter | Recensioner | Från skapelsens smörgåsbord | Q&A |

Recension i Dagen 21 april 2021

Den här recensionen är skriven av Christoffer Skogholt. Vem är det? Av artikelns inledning framgår att han är i färd med att skriva sin doktorsavhandling om teologisk antropologi i relation till evolutionsteoretiska perspektiv. För att få en lite klarare bild av var han står i skapelsefrågan så letade jag upp hans webbplats. Där skriver han bland annat:

”Så, vad behöver göras? Ja, kyrkorna bör omedelbart integrera teologisk bearbetning av evolutionsteorin och andra vetenskapliga perspektiv i sin undervisning om skapelsen. Man bör omedelbart försöka presentera vilka möjligheter det finns att tänka kring syndafall i ljuset av detta, och vilka som inte längre är möjliga. Det är exempelvis inte möjligt att tänka sig att den biologiska döden eller rovdjur härstammar från tiden då de första människorna uppkom.
Citatet tydliggör Skogholts egen hållning i skapelsefrågan. Här följer mina egna reflektioner efter att ha läst hans utlåtande om boken:

”Bibeln är inte en naturvetenskaplig auktoritet och Gud kan skapa genom naturliga processer.”
Skogholt har naturligtvis rätt i att Bibeln inte är en naturvetenskaplig auktoritet i bemärkelsen att vara en lärobok i kemi, fysiologi eller kvantfysik. Jag skulle snarare säga att den är en övervetenskaplig auktoritet eftersom den beskriver en större verklighet än den som nås med hjälp av materiella mätinstrument avsedda att användas till att mäta fysikaliska storheter. Till den större verkligheten hör just Guds förmåga att tala ting i existens helt oberoende av tid och naturliga utvecklingsprocesser. Elia och Elisa demonstrerade det när oljan inte tog slut i krusen och Jesus bevisade det när Han förvandlade vatten till vin och lät några bröd och fiskar räcka som föda åt tusentals personer. Det är helt korrekt att det inte ges någon naturvetenskaplig förklaring till de fenomenen, men likväl en fullt naturlig förklaring för trons folk – här agerar miraklens Gud, Han som råder över materien. Bibeln är fullt trovärdig även när den uttalar sig om sådant som naturvetenskapen inte förmår förklara. Skillnaden är bara att vissa saker måste förstås genom tro och inte genom mänsklig erfarenhet eller fattningsförmåga.

Guds ord säger att skapelsen fullbordades efter den sjätte skapelsedagen. Vad för slags skapelseakter är det som Skogholt tänker på? Kanske tänker Han på embryots utveckling i moderlivet? Men det är en programstyrd utvecklingsprocess i en fullbordad skapelse. Kanske tänker han på evolutionen, men det är den som Skogholt vill bana väg för. I så fall kan den inte vara hans premiss.

” [Ungjordskreationism] har, som Ibstedt konstaterar i sin kritik av Schmidt, “stora delar av etablerad biologi, geologi och kosmologi” emot sig och befinner sig i en “rejäl vetenskaplig uppförsbacke”. Schmidt menar att detta beror på att den etablerade vetenskapen inte använder Gud som en orsaksfaktor i sina förklaringar samt utgår från en tanke om att naturens nuvarande processer går att extrapolera bakåt. Om man skulle frångå dessa principer skulle evidensen istället stödja tanken att världen är ungefär 6 000 år gammal och att alla huvudgrupper av djur är skapade för sig, menar Schmidt.”
Det är ett helt korrekt konstaterande av både Ibstedt och Skogholt att vi som bibliska kreationister gör andra tolkningar av evidens inom historisk biologi (evolutionsbiologi), historisk geologi och kosmologi än majoriteten av forskare; det är en minoritetsuppfattning som vi företräder inom de områdena.


Det är också helt korrekt att mitt och Sebastians synsätt skiljer sig åt i fråga om extrapolerbarheten. Jag påstår att verkliga skapelseakter inte kan nås genom extrapolering. Det skulle inte gå att extrapolera tillbaka till de fem bröden och två fiskarna utifrån vare sig 12 eller 7 korgar bröd (Matt 14:20, 15:37) eller från 6 krukor vin till 6 krukor vatten (Joh 2:6-10). Bara naturliga processer går nämligen att extrapolera. Processen när en metallplåt korroderar är en naturlig process som styrs av kemins och fysikens lagar och är extrapolerbar, likaså ett embryos utveckling som sker i harmoni med samma lagar i enlighet med informationen som finns lagrad i dess DNA. I det senare fallet en svindlande komplex process vars programmering nedärvts från generation till generation alltifrån skapelsen. Paleontologer (fossilforskare) är helt överens med oss om att fossilen beskriver inte är ett gradvis progressivt sådant, utan ett diskret mönster med plötsligt uppträdande, väl avgränsade livsformer som förändras i ringa omfattning genom lagren (stasis). Det är också ett mönster som präglar dagens organismvärld. Man behöver alltså inte alls frångå någon på förhand vedertagen princip för att hävda att huvudgrupperna av djur (och andra livsformer) är skapade separata – tvärt om är det en slutsats som bygger på observationer.

Däremot har jag aldrig beklagat mig över att ”vetenskapen inte använder Gud som en orsaksfaktor i sina förklaringar” även om detta naturligtvis är dagens sanning. Även Ibstedt räknar med Gud som en orsaksfaktor i sina förklaringar. Han är tydlig med att strängt naturliga förklaringar inte kan förklara livets informationssystem. Kan man över huvud taget vara kristen och inte göra det? Skogholt gör det förmodligen själv.

Precis som varje annan läsare har Skogholt haft ett filter i sina glasögon under läsningen. Ett filter som är präglat av hans egen syn på skapelsefrågan. Det är därför han sammanfattar mitt bidrag i form av ovanstående textruta.

Textrutans innehåll är inte osant i sak, men det är inte mitt budskap i boken. Hade Skogholt ansträngt sig för att göra rättvisa åt mina texter borde där i stället stått: ”Göran Schmidt: evolutionsteorins brister för allvarliga för att influera vår bibelsyn och skapelseteologi.” Det är faktiskt stor skillnad. I och för sig är jag van vid den där sortens projiceringar från andra sammanhang, men det stör mig en aning.

”Vidare identifierar Gunther ett problematiskt drag hos många kreationister: Man gör teologin till ett slutet system och om någon del faller – exempelvis de bibliska författarnas syn på människosläktets ålder – så faller hela den kristna tron.”
Skogholt anammar och angriper samma halmgubbe som Gunther när han påstår att bibliska kreationister påstår att den kristna tron står och faller med de bibliska författarnas syn på människans ålder. Den kristna tron som står inte på spel för att kristna har olika syn på Bibelns släkttavlor. Men tron på evolutionen får konsekvenser för vår bibelsyn. Och bibelsynen är viktigare än många tycks tro.

” En smörgåsbordsbok av detta slag bör förstås som en inbjudan till vidare läsning. Genom att använda texterna som ingångar till fördjupade studier kan man ta fasta på fördelarna i formatet. Det är välkommet att denna fråga lyfts upp och förhoppningsvis kan boken stimulera vidare till samtal och reflektion.”
En eloge till Skogholt för ett generöst anslag i recensionens avslutning!


Copyright © 2021 Göran Schmidt

Template design by Andreas Viklund