Göran Schmidts hemsidaMain menu: Start | Rörö | Skapelsefrågan | Bibelrelaterat | Kontakt

Fjällfiling

Oktober 2015

Hur uppstod livet på jorden?

Somliga tror att det planterades som ett frö av varelser från yttre rymden.

Läromedelsförfattarna, och därmed de flesta lärare och elever, tror att livet uppstod genom en lycklig kombination av kemikalier, pH-värde, temperatur, luftfuktighet och åskväder under loppet av hundratals miljoner år. Det finns inga geologiska bevis att stödja sig på, men det anses ändå "tänkbart" att proteiner[1] och nukleinsyror [2] kunde uppstå spontant.

I egenskap av kemitekniker kan jag säga att det inte finns särskilt mycket som talar för att det vore möjligt.

- Jodå, invänder någon - de tjugo aminosyrorna som förekommer i levande varelser återfinns bland de tiotusentals olika kemiska substanser som bildas när man skickar elektriska urladdningar genom utvalda gasblandningar!

Visst, för all del, men att det bildas aminosyror vid de där experimenten är också kemiskt förväntat utifrån de ingredienser man valt respektive utelämnat när man planerat sina experiment. Tillsätt exempelvis lite syrgas till blandningarna och allting kommer att brinna upp. [3] Att det bildas aminosyror vid de här experimenten är inte konstigare än att det bildas en och annan sten som lämpar sig för husbyggnation när man spränger en bergknalle.

Det man "glömmer" att berätta i undervisningssalarna och läroböckerna är att man aldrig iakttagit ens en mycket kort proteinkedja bildas vid något uralstringsexperiment [4]. Och aldrig en endaste bokstav i DNA eller RNA. [5]

Men eftersom livets-uppkomst-scenariot aldrig brukar problematiseras, och då något materialistiskt alternativ inte existerar, så lämnar elever och studenter våra skolor och universitet med föreställningen att det verkligen var så det gick till.

Det är därför jag i folkbildningens namn känner mig tvungen att ägna några rader åt saken.

Det jag berättat hittills berör nämligen inte frågan om hur livets molekyler kom att bära information om t ex hur ett ägg ska utvecklas till en fågel eller människa – bara frågan om hur de enskilda bokstäverna kunde uppstå. Men just det är ett mindre problem i sammanhanget. Den verkliga utmaningen är i stället hur bokstäver med slumpens hjälp bildar ett språk och en grammatik vars ord och meningar bär meningsfull information. Eller annorlunda uttryckt – det är ställt utom tvivel att byggstenar kan bildas när man spränger berg, men bildas hus när man spränger högar av byggsten?

Låt mig illustrera problemet ytterligare med en liten illustration:

Tänk dig en ocean fylld med gemener och versaler, alltså små och stora bokstäver, huller om buller, myriaders myriader. Tänk dig sedan att du blundar och plockar upp elva stycken, en efter en, en varje sekund, och lägger dem i en rad. Det tar givetvis elva sekunder utan fikapaus.

Hur lång tid tror du att det i genomsnitt skulle ta för dig att bilda ordet EVOLUTIONEN, alltså med idel versaler? [6]

Tio minuter?

En dag?

En vecka?

Ett år?

Svaret är 792 miljarder år!

Att få 7 rätt på Lotto 6 veckor i rad är 10 000 gånger mer sannolikt. Men skulle du ro iland med det hade du garanterat haft blinkande blåljus utanför ditt sovrumsfönster!

Och då ska man tänka på att livets informationsbärande molekyler inte består av elva informationsenheter, utan alltifrån hundratals till tiotusentals. Och att det samlade innehållet av meningsbärande information i varje cell av en levande varelse ofta uppgår till åtskilliga miljarder symboler, varav förvånansvärt många förefaller omöjliga att byta ut utan drastiska negativa konsekvenser för organismen.

Så en sak är nog klar – slumpen måste ha varit en usel kandidat som författare till meningsfull information av det slag som krävdes för att möjliggöra och upprätthålla livsprocesserna i den första cellen på jorden. Och den som tror att naturligt urval skulle ha varit en hjälpare i nöden tror fel. Sådant existerar nämligen inte i kemins värld där allting befinner sig på väg mot koncentrationsutjämning och kemisk jämvikt.

Men jämför ovanstående situation med att du i det där bokstavsplockningsförsöket öppnar ögonen och aktivt väljer ut dina bokstäver i den ordning du vill ha dem. Då tar samma procedur bara några få sekunder. Intelligent aktivitet åstadkommer varje ögonblick det slumpen inte förmår ens givet eoner av tid!

Som om du inte redan visste det rent intuitivt.

Nej, den som menar att livet på jorden planterades av varelser från yttre rymden borde i stället ta sig en funderare på hur de där rymdvarelserna i sin tur uppstod långt där borta.

Och var och en som tror att livet blev till av sig själv på jorden bör kanske ta en stund i höstmörkret och omvärdera sin uppfattning. Jag tror att du också kommer att inse att vår kunskap om verkligheten pekar i en helt annan riktning än mot slump, naturlagar och tid.

[1]  Aminosyror utgör pärlorna i de pärlhalsband som kallas proteiner och som bygger upp allt liv och möjliggör alla livets funktioner (se den förenklade modellen av ett protein på bilden).   [Tillbaka till texten]

[2]  Livets informationsbärande molekyler i form av DNA och RNA    [Tillbaka till texten]

[3]  Det är detta som är anledningen till att vi får lära oss att det inte fanns syre i jordens tidiga atmosfär. Inget annat skäl än det.    [Tillbaka till texten]

[4]  Däremot det man brukar benämna "proteinliknande" ämnen, innehållande aminosyror som är obiologiska både till sin natur och till hur de binds samman.    [Tillbaka till texten]

[5]  Vår arvsmassa utgörs av någonstans mellan 2,9 och 5,8 miljarder sådana så kallade nukleotider, beroende på hur man räknar. Enskilda kvävebaser tillhör de substanser man hittat vid uralstringsförsök, men som sagt aldrig några nukleotider, byggstenarna i både DNA och RNA. Det har tagit mer än ett halvsekel för intelligenta och målmedvetna organiska kemister att klura ut rätta råvaror och reaktionsbetingelser för att avsiktligt kunna montera ihop livets bokstäver på laboratoriet. Att samma sak skulle kunna hända ute i naturen utan både laboratorier och kemister är förstås inget annat än en obevisad hypotes. Se gärna min februarireflektion tidigare i år.   [Tillbaka till texten]

[6]  Anledningen till att jag valde just det ordet beror på att jag, som du förmodligen vet vid det här laget, i många år haft ett ont öga till den där allsmäktiga hypotesen. Att den hypotetiska bokstavsoceanen innehöll både gemener och versaler beror på att aminosyrorna (med undantag från aminosyran glycin) förekommer i två former som är varandras spegelbilder, varav bara den ena formen (vänsterhands- eller levo-formen) men inte den andra (högerhands- eller dextro-formen) förekommer i levande varelsers proteiner. När det gäller nukleinsyrorna DNA och RNA gäller samma sak fast tvärtom med avseende på de ingående sockermolekylerna (deoxyribos respektive ribos) som uteslutande förekommer i sina högerhandsvarianter.    [Tillbaka till texten]

[7]  Det finns 2 x 29 = 58 möjligheter att välja varje enskild bokstav eftersom soppan innehåller både gemener och versaler. Chansen är lika stor eller liten oavsett vilken bokstav du väljer. I medeltal tar det alltså knappt en minut (58 sekunder) innan du plockat ditt "M". Men du kan givetvis ha tur och få tag i M:et på första försöket. Eller så lyckas du inte så länge du lever, även om just det vore väldigt osannolikt. Man kan också säga att sannolikheten att du plockar ditt "M" är 1/58. När två händelser är oberoende av varandra så får man fram sannolikheten att båda inträffar genom att multiplicera sannolikheterna. Det betyder att sannolikheten att blundande först plocka ett E och sedan ett V är 1/58 x 1/58, d. v. s. 1/3364. Annorlunda uttryckt så får man i genomsnitt hålla på att plocka bokstäver 3 364 sekunder innan man fått kombinationen "EV". Det är 56 minuter och 4 sekunder, alltså nästan en hel timma. Fortsätter man på samma sätt kan man konstatera att sannolikheten att bilda ordet EVOLUTIONEN är 1/5811= 1/24986644000165537792. Det betyder att du i genomsnitt kommer att behöva sitta och plocka din bokstäver 792 miljarder år non stop innan du lyckats.   [Tillbaka till texten]

[8]  Ifall man inte skulle ha kravet på bara versaler, utan skulle nöja sig med en kombination av gemener och versaler så att t. ex. "EVolUtIoneN" skulle vara ett godtagbart svar, så skulle det "bara" ta 387 år, men då skulle det inte motsvara ett naturligt protein.   [Tillbaka till texten]